ZAPYTANIE OFERTOWE

(„część opisowa”1)

Lublin 17/05/2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY

Szanowni Państwo,
,,Netrix Group” Sp. z o. o. w ramach realizacji projektu pt. „Autostrada kwalifikacji” RPLU.10.02.00-
IZ.00-06-001/17 realizowanym na terenie województwa lubelskiego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 10. Adaptacyjność
przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Poddziałanie 10.2 Programy typu outplacement, zaprasza do składania
ofert na realizację usług będących przedmiotem zamówienia.

 • I. ZAMAWIAJĄCY:
 • II. ,,Netrix Group” Sp. z o. o.
 • III. FORMA UPUBLICZNIENIA: Baza konkurencyjności, strona www zamawiającego:http://szkolenia.netrix.com.pl/projekt-autostrada-kwalifikacji/
 • IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
  Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy świadczącego usługę w zakresie:
  • A. Indywidualnego doradztwa zawodowego (IPD),
  • B. Pośrednictwa pracy
  • A. Doradztwo zawodowe – Identyfikacja potrzeb, IPD oraz poradnictwo zawodowe w zakresie
   poruszania się po rynku pracy.
   Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnoza możliwości w zakresie
   doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy – 6 godzin na
   uczestnika.
   Celem usługi jest dostarczenie Uczestnikom/czkom Projektu wiedzy o własnych szansach na rynku
   pracy, dostarczenie im wiedzy o własnych predyspozycjach, możliwościach co stanowi podstawę dla
   określenia ścieżki pomocy, rodzaju form wsparcia dla każdego uczestnika/czki projektu.
   Celem zajęć indywidualnych jest:
   – identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia
   – określenie ścieżki rozwoju zawodowego uczestników projektu, poprzez wypracowanie
   Indywidualnego Planu Działania (dalej IPD).
   IPD powinien zawierać:
   • • diagnozę możliwości doskonalenia zawodowego, w tym identyfikację stopnia oddalenia
    od rynku pracy
   • • identyfikację potrzeb, oczekiwań, mocnych i słabych stron w aspekcie psychologicznym
    i zawodowym
   • • identyfikację bilansu posiadanych kompetencji i doświadczenia oraz określenie celu
    zawodowego
   • • ustalenie terminów działań i form pomocy z opisem działań oraz zamierzonymi efektami.
    Każdy IPD powinien być podpisany przez uczestnika projektu i doradcę zawodowego,
    udzielającego porady.

   Forma organizacji zajęć: indywidualne spotkania doradcą zawodowym w wymiarze 1 spotkanie – 2
   godziny, 4 spotkania – po 1 godzinie dla 1 uczestnika projektu. Forma organizacji zajęć może ulec
   zmianie w zależności od dostosowania się do potrzeb Uczestników/Uczestniczek projektu.
   Łącznie: 60 uczestników * 6 godzin = 360 godzin
   Kompetencje wykonawcy:
   – wykształcenie wyższe pedagogiczne lub psychologiczne lub co najmniej dwuletnie doświadczenie
   w tworzeniu IPD
   Termin realizacji: maj 2019 – listopad 2019r. Zamawiający zastrzega, że termin realizacji zamówienia
   może ulec zmianie, w szczególności może zostać przedłużony, na co Wykonawca wyraża zgodę
   przystępując do postępowania.
   Sposób prowadzenia usługi:
   Indywidualne doradztwo zawodowe (IPD) odbywać się będzie od poniedziałku do soboty w godz.
   08:00 – 20:00, w zależności od potrzeb Uczestników/Uczestniczek.
   1 godzina usługi = 1 godzina zegarowa.
   Wsparcie będzie się odbywało na terenie woj. lubelskiego
   Miejsce realizacji wsparcia zostanie wskazane przez Zamawiającego po zrekrutowaniu grup
   szkoleniowych – miejsce realizacji zależne od miejsca zrekrutowania uczestników – teren całego
   województwa lubelskiego. Wykonawca zostanie poinformowany o planowanym terminie realizacji
   zajęć minimum 5 dni przed ich rozpoczęciem. Wykonawca składając wyraża zgodę na proponowane
   warunki.

  • B. Pośrednictwo pracy w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub
   uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
   Zakres zajęć:
   • • udzielanie niezbędnych informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach kształcenia i
    szkolenia,
   • • omówienie technik i metod aktywnego poszukiwania pracy,
   • • zasady przygotowania dokumentów aplikacyjnych ( w tym: CV i list motywacyjny),
   • • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z elementami autoprezentacji i Savoir Vivre’u,
   • • udostępnianie ofert pracy
   • • organizacja spotkań pracodawców z uczestnikami
   • • udostępnianie pracodawcom dokumentów aplikacyjnych UP w zakresie umożliwiającym ich
    wstępną ocenę kątem stanowiska
   • • omówienie zagadnień związanych z elastycznymi formami zatrudnienia i przepisami
    antydyskryminacyjnymi,

   Forma organizacji zajęć: indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy: 6 spotkań po 1 godzinie na
   1 uczestnika. Forma organizacji zajęć może ulec zmianie w zależności od dostosowania się do
   potrzeb Uczestników/Uczestniczek projektu
   Łączna liczba godzin: 60 Uczestników *6 godzin = 360 godzin.
   Kompetencje wykonawcy:
   – wykształcenie wyższe pedagogiczne lub psychologiczne lub co najmniej dwuletnie doświadczenie
   w realizacji pośrednictwa pracy
   – Wykonawca składający ofertę powinien posiadać wpis do KRAZ
   Termin realizacji: maj 2019 – listopad 2019r.
   Zamawiający zastrzega, że termin realizacji zamówienia może ulec zmianie, w szczególności może
   zostać przedłużony, na co Wykonawca wyraża zgodę przystępując do postępowania.
   Sposób prowadzenia usługi:
   Pośrednictwo pracy odbywać się będzie od poniedziałku do soboty w godz. 08:00 – 20:00, w
   zależności od potrzeb Uczestników/Uczestniczek.
   1 godzina usługi = 1 godzina zegarowa.
   Wsparcie będzie się odbywało na terenie woj. lubelskiego
   Miejsce realizacji wsparcia zostanie wskazane przez Zamawiającego po zrekrutowaniu grup
   szkoleniowych – miejsce realizacji zależne od miejsca zrekrutowania uczestników – teren całego
   województwa lubelskiego. Wykonawca zostanie poinformowany o planowanym terminie realizacji
   zajęć minimum 5 dni przed ich rozpoczęciem. Wykonawca składając wyraża zgodę na proponowane
   warunki.

 • V. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
  Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w
  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
  Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
  Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię
  Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • VI. WSPÓLNY KOD CPV 85312320-8 Usługi doradztwa
  WSPÓLNY KOD CPV 79611000-0 Usługi poszukiwania pracy
 • VII. OBOWIĄZKI WYKONAWCY: Obowiązki szczegółowe Wykonawcy i Zamawiającego zostaną
  określone w treści umowy zawartej z wybranym Wykonawcą.
 • VIII. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  • 1. Przeprowadzenie dla 60 Uczestników Projektu usługi doradztwa zawodowego (tworzenie IPD) oraz
   usługi pośrednictwa pracy.
  • 2. Systematycznego prowadzenia dzienników zajęć wraz z listami obecności, kart usług doradczych. Ww.
   dokumenty muszą być wypełniane każdorazowo przy świadczeniu usługi i przekazywane do
   Zamawiającego w oryginale.
  • 3. Wszystkie dokumenty przekazywane Uczestnikom/Uczestniczkom i Zamawiającemu muszą być
   oznakowane odpowiednimi logotypami: Funduszy Europejskich oraz Unii Europejskiej wraz
   z odwołaniem do Europejskiego Funduszu Społecznego.
  • 4. Informowania Zamawiającego o wszystkich znanych okolicznościach mogących wpłynąć na realizację
   zadań, do których jest zobowiązany
  • 5. Wykonawca/personel Wykonawcy uczestniczący w wykonaniu zamówienia nie jest zatrudniony
   w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała
   zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt
   interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w
   ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
   Funduszu Spójności na lata 2014-2020).
  • 6. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone w okresach miesięcznych na podstawie liczby godzin
   przepracowanych na rzecz osób, które wezmą udział w projekcie. Wykonanie zadań przez Wykonawcę
   będzie potwierdzane protokołem sporządzonym przez Wykonawcę, wskazującym prawidłowe wykonanie
   zadań oraz liczbę godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w
   projekcie.
  • 7. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku: gdy uczestnik/-czka przerwie zajęcia w trakcie
   wykonywania usługi, Wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w wysokości
   proporcjonalnej do ilości godzin jego uczestnictwa w spotkaniach (przeliczone wg stawki
   za osobogodzinę).
  • 8. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie przekazywać w formie telefonicznej lub e-mail informacji
   o każdym Uczestniku/Uczestniczce, który/a opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości.
  • 9. Realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu ściśle określonym przez Zamawiającego, w oparciu
   o przedstawiany na bieżąco przez Zamawiającego Harmonogram, uaktualniany w odniesieniu
   do możliwości i potrzeb Uczestników Projektu.
  • 10. Wykonawca zobowiązuje się niezwłoczne udostępnić do wglądu na żądanie Instytucji Wdrażającej
   projekt, którego dotyczy niniejsza umowa, a także Instytucji Pośredniczącej oraz innych podmiotów
   uprawnionych do kontroli wszelkich dokumentów związanych z realizowanym Projektem, w tym
   dokumentów finansowych.
  • 11. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać Zamawiającemu wszelką oryginalną dokumentację związaną
   z realizowaną usługą do 7 dni roboczych po zakończeniu miesiąca oraz zeskanowanych dokumentów
   na każde wezwanie Zamawiającego
  • 12. Wykonawca zobowiązuje się informować Uczestników/Uczestniczki o współfinansowaniu ze środków
   Unii Europejskiej oraz realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
   Lubelskiego, w ramach projektu ,,Autostrada kwalifikacji”;
  • 13. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji dotyczącej realizacji przedmiotu
   zapytania przez okres trzech lat od dnia zakończenia trwałości projektu, a jeśli projekt nie zakłada
   trwałości projektu, Wykonawca zobowiązuje się przechowywać dokumentację przez okres trzech lat od
   dnia 31 grudnia następującego po złożeniu przez Zamawiającego zestawienia wydatków, w którym ujęto
   dany wydatek dotyczący danej operacji. Wykonawca przechowuje dokumentacje w sposób zapewniający
   dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępni ją zarówno Zamawiającemu jak i innym
   uprawnionym podmiotom odpowiedzialnym za realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii
   Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji
  projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień
  publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 ze zm.).
  Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie
  kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
  Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
 • 1. Warunki udziału w postępowaniu:
  Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:
  1) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.:
  A. Doradca zawodowy – Posiadanie niezbędnej wiedzy, kwalifikacje i doświadczenia do wykonania
  przedmiotu zamówienia, tj.
  • • Wykształcenie wyższe kierunkowe / studia podyplomowe / zaświadczenia / certyfikaty / inne
   umożliwiające przeprowadzenie zajęć z indywidualnego doradztwa zawodowego (IPD);
   Wykonawca jest zobowiązany załączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz
   kwalifikacje;
  • • minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu indywidualnego doradztwa zawodowego (IPD);
  • • minimum 120 utworzonych IPD w okresie ostatnich dwóch lat od daty ogłoszenia zamówienia;
  • • minimum 360 godzin przeprowadzonych zajęć z indywidualnego doradztwa zawodowego (IPD)
   w okresie ostatnich dwóch lat od daty ogłoszenia zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
  W celu spełnienia tego warunku Wykonawca:
  Wykonawca przedstawia kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje – CV, zaświadczenia,
  certyfikaty wypełnia załącznik nr 1 do zapytania – załącza kopie referencji potwierdzających doświadczenie
  B. Pośrednik pracy – Posiadanie niezbędnej wiedzy, kwalifikacje i doświadczenia do wykonania przedmiotu
  zamówienia, tj.

  • • Wykształcenie wyższe kierunkowe / studia podyplomowe / zaświadczenia / certyfikaty / inne
   umożliwiające przeprowadzenie pośrednictwa pracy; Wykonawca jest zobowiązany załączyć kopie
   dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje;
  • • minimum 2 letnie doświadczenie w świadczeniu usług pośrednictwa pracy;
  • • minimum 360 godzin doświadczenia w realizacji usług pośrednictwa pracy w okresie ostatnich 2 lat od
   daty ogłoszenia zapytania;

  Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
  W celu spełnienia tego warunku Wykonawca:
  Wykonawca przedstawia kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje – CV, zaświadczenia,
  certyfikaty wypełnia załącznik nr 2 do zapytania – załącza kopie referencji potwierdzających doświadczenie
  2) Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe
  rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
  zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
  związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
  w szczególności na:

  • − uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  • − posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
  • − pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  • − pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
   pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
   opieki lub kurateli.

  Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
  Zamawiający składa załącznik nr 3, potwierdzający spełnianie warunku.
  3) Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.:

  • a) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli
   szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem
   postępowania;
   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
   Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę
   jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
  • b) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
   udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
   przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
   gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
   przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
   popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
   Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę
   jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku
  • c) Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
   Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę
   jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.

  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERTY

  • 1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów został upoważniony p. Jacek Kądziela, email:
   jacek.kadziela@netrix.com.pl , tel.: 81 534 73 37.
  • 2. Siedziba Zamawiającego: ,,Netrix Group” Sp. z o. o. ul. Związkowa 26, 20 – 148 Lublin
  • 3. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu (tj. „części opisowej”
   oraz „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej na adres e -mail:
   jacek.kadziela@netrix.com.pl, lub złożeniu w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego.
   W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w nieprzezroczystej,
   zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco: „Oferta w postępowaniu na
   realizację IPD i/lub pośrednictwa pracy w ramach realizacji projektu ,,Autostrada kwalifikacji”
   Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
   Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
  • 4. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:
   a) Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, .odt.
   b) Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku,
   c) Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną.
   W przypadku problemów technicznych związanych z otwarciem lub wydrukiem e-maila, spowodowanych
   niezastosowaniem się do zaleceń z punktów b), c) konsekwencje powyższego obciążają Wykonawcę, który
   oświadcza, iż nie będzie z tego tytułu wysuwał roszczeń względem Zamawiającego.
  • 5. Oferta musi być złożona do dnia 24/05/2019r. do godziny 23:59:59. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty
   złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  • 6. Wszelkie wnioski oferentów o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego prosimy kierować na wskazany adres email.
   Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania
   ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
   terminu składania ofert. Wyjaśnienia Zamawiającego zostaną udzielone tylko i wyłącznie tą samą drogą
   elektroniczną. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu, o którym
   mowa w zdaniu pierwszym, lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
   pozostawić wniosek bez rozpoznania.
  • 7. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.
  • 8. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
  • 9. Nieodłączny element dokumentu stanowi „część opisowa” oraz „część ofertowa”. W przypadku, gdy wraz z ofertą
   Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kserokopie innych dokumentów, muszą być one poświadczone za
   zgodność z oryginałem.
  • 10. Oferta musi być uzupełniona w języku polskim.
  • 11. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do
   wypełnienia oferty.
  • 12. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu składającego zgodnie z wymaganiami
   ustawowymi. Jeśli ofertę podpisuje inna osoba, Wykonawca zobowiązany jest razem z ofertą przedłożyć
   stosowne pełnomocnictwo.
  • 13. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej
   odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
  • 14. Wykonawca jest związany ofertą przez okres, co najmniej 30 dni od daty oferty.

  II. KRYTERIA OCENY OFERT
  Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w
  tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej.
  Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 70% cena. kryterium 30% doświadczenie

  • 1. Opis sposobu obliczania kryterium cena.
   Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
   Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
   C = (Cmin : C0) x 70
   gdzie:
   C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
   Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
   C0 – cena obliczona badanej oferty.
   Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 70. Wszystkie obliczenia
   będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  • 2. Opis sposobu obliczania kryterium 30% doświadczenie – DOTYCZY ZARÓWNO DORADZTWA
   ZAWODOWEGO JAK I POŚREDNICTWA PRACY.
   Wymagane jest doświadczenie Wykonawcy wyrażone w przeprowadzeniu przez Wykonawcę lub kadrę
   Wykonawcy zajęć w łącznym wymiarze min. 360 godzin w ciągu ostatnich 2 lat, a jeżeli okres działalności jest
   krótszy – w tym okresie – DOTYCZY ZARÓWNO DORADZTWA ZAWODOWEGO JAK I POŚREDNICTWA PRACY.
   Wykonawca wypełnia tabelę: „Załącznik nr 1”, (DORADCA ZAWODOWY) którą dołącza do oferty. Wykonawca
   zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 1 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww.
   warunków. Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest dołączyć kopię referencji potwierdzających
   doświadczenie – za zgodność z oryginałem.
   Wykonawca wypełnia tabelę: „Załącznik nr 2”, (POŚREDNIK PRACY) którą dołącza do oferty. Wykonawca
   zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 1 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww.
   warunków. Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest dołączyć kopię referencji potwierdzających
   doświadczenie – za zgodność z oryginałem.
   Punkty przyznawane za kryterium 30% doświadczenie będą liczone wg następującego wzoru:
   D1 = (D10 : D1max) x 30
   gdzie:
   D1 – liczba punktów przyznana danej ofercie,
   D10 – doświadczenie (liczba godzin) obliczone badanej oferty,
   D1max – maksymalne doświadczenie (liczba godzin) spośród ważnych ofert.
   Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie wynosi 30. Wszystkie
   obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
   Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D1) uznana zostanie za
   najkorzystniejszą.
   Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.

  III. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

  • 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – część A lub część B zamówienia lub
   na całość – łącznie A i B.
  • 2. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na
   wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.
  • 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania
   przyczyny.
  • 4. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
  • 5. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie
   przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę
   punktów.
  • 6. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie
   zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty
   Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
  • 7. Zamawiający informuje, iż w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy, Wykonawca w dniu
   podpisania umowy zobowiązany będzie do wystawienia na rzecz Zamawiającego weksla in blanco,2 który to
   weksel Zamawiający będzie miał prawo uzupełnić według swojego uznania na sumę odpowiadającą kwocie
   całkowitego zadłużenia Wykonawcy wraz z odsetkami i wszelkimi opłatami związanymi z dochodzeniem
   należności. Zamawiający będzie miał prawo uzupełnić weksel wszelkimi klauzulami wekslowymi przewidzianymi
   przez prawo wekslowe. Zwrot dokumentów zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy nastąpi na pisemny
   wniosek Wykonawcy tylko i wyłącznie w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:
   1) Prawidłowego wykonania umowy potwierdzonego protokołami odbioru.
   2) Potwierdzeniu przez właściwy podmiot/organ kontroli pełnej kwalifikowalności wydatków poniesionych przez
   Zamawiającego w związku z realizacją umowy przez Wykonawcę.
  • 8. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia będą zapisy:
   Zastrzegające do 100% kar umownych na rzecz Zamawiającego na okoliczność niewykonania lub nienależytego
   wykonania zobowiązania przez Wykonawcę m.in. w następujących sytuacjach:
   A. niezrealizowanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy zgodnie z umową.
   B. Realizacji przez Wykonawcę umowy wbrew ustalonym harmonogramom;
   C. Nieprzedstawiania dokumentów realizacji umowy w terminach wskazanych w umowie;
   2 Weksel jest papierem wartościowym na mocy, którego osoba posiadająca prawa do weksla (w tym wypadku
   Zamawiający) może domagać się od dłużnika (w tym wypadku Wykonawcy) zapłaty sumy określonej w wekslu, a w razie
   jej nieuzyskania w sposób prosty i szybki, dochodzić jej na drodze sądowej a potem egzekucyjnej. Osoba, która podpisała
   weksel jest zobowiązana do bezwarunkowej zapłaty kwoty oznaczonej na wekslu we wskazanym tam terminie i miejscu.
   Zobowiązanie wekslowe, co do zasady jest zobowiązaniem abstrakcyjnym, co oznacza, że jest niezależne od czynności
   prawnej, która stanowiła podstawę dla wystawienia weksla. Jeżeli więc okaże się, że umowa o świadczenie usług z jakiś
   przyczyn jest nieważna, nie oznacza to jeszcze, że nieważne musi być również zobowiązanie wekslowe. Weksel in blanco
   wystawiany jest, gdy strony zawierając pomiędzy sobą umowę, pragną zabezpieczyć ewentualne roszczenia mogące z niej
   wyniknąć, ale nie są w stanie z góry oznaczyć ani ostatecznych wysokości tych roszczeń, ani terminu płatności.
   D. Przedkładania w toku realizacji umowy fałszywych oświadczeń lub podrobionych, przerobionych lub
   stwierdzających nieprawdę dokumentów lub też popełnienie oszustwa;
   E. Innych przypadków niewykonywania przez Wykonawcę umowy zgodnie z jej postanowieniami lub działań, lub
   zaniechań Wykonawcy uniemożliwiających Zamawiającemu prawidłowe realizowanie wsparcia.
   F. Rozszerzające odpowiedzialność Wykonawcy na okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie
   ponosi (art. 473 § 1 kc);
   G. Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy;
   H. Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego
   wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych;
   I. O przeniesieniu pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych i wykorzystanych
   podczas realizacji umowy. Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.
  • 9. Zamawiający informuje, że Wykonawca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, bądź wspólnikiem spółki cywilnej
   zobowiązany będzie do dostarczenia najpóźniej
   w dniu podpisania umowy:
   • oświadczenia współmałżonka wyrażającego zgodę na zaciągnięcie zobowiązania lub dokument potwierdzający
   rozdzielność majątkową – jeżeli Wykonawca pozostaje w związku małżeńskim
   lub oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim.
  • 10. Zamawiający informuje, że z tytułu realizacji zamówienia publicznego przez Wykonawcę, Zamawiający ponosi
   pełną odpowiedzialność finansową, która przekracza określone w umowie łączącej strony wynagrodzenie
   Wykonawcy. Wynika to z zapisów umowy o dofinansowanie Projektu oraz odpowiednich reguł i wytycznych,
   przepisów prawa unijnego i prawa krajowego oraz właściwych wytycznych i interpretacji związanych z realizacją
   Projektu. Z uwagi na powyższe Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający określił sposób
   zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy przez Wykonawcę w ww. sposób.
  • 11. Zamawiający informuje, że płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia będą dokonywane przez
   Zamawiającego do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowana była umowa pod
   warunkiem przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji potwierdzającej
   prawidłową realizację wsparcia dla uczestników projektu – zgodnie z zapisami dotyczącymi spełnienia
   obowiązków przez Wykonawcę.
  • 12. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdą się zapisy przewidujące możliwość
   dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
   a) Terminu realizacji umowy;
   b) Harmonogramu realizacji umowy;
   c) Ostatecznej liczby Uczestników Projektu w ramach umowy;

 

załącznik nr 1 – Doradca zawodowy – wykaz doświadczenia
załącznik nr 1 – Doradca zawodowy – oferta 
załącznik nr 2 – Pośrednik pracy – wykaz doświadczenia 
załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiąząń 
Załacznik nr 4 – klauzula dane ososbowe 


1 Niniejszy dokument stanowi opracowanie (utwór) w rozumieniu prawa autorskiego i bez zezwolenia Autora nie może być w żaden sposób wykorzystywany. Powyższe zastrzeżenie dotyczy także elementów składowych opracowania (utworu). Niniejszym zabrania się korzystania z niniejszego dokumentu w jakimkolwiek zakresie za wyjątkiem złożenia oferty. Do wykorzystania niniejszego dokumentu w celach gospodarczych lub związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wymagane jest uzyskanie pisemnej licencji od Autora


2 Weksel jest papierem wartościowym na mocy, którego osoba posiadająca prawa do weksla (w tym wypadku Zamawiający) może domagać się od dłużnika (w tym wypadku Wykonawcy) zapłaty sumy określonej w wekslu, a w razie jej nieuzyskania w sposób prosty i szybki, dochodzić jej na drodze sądowej a potem egzekucyjnej. Osoba, która podpisała weksel jest zobowiązana do bezwarunkowej zapłaty kwoty oznaczonej na wekslu we wskazanym tam terminie i miejscu. Zobowiązanie wekslowe, co do zasady jest zobowiązaniem abstrakcyjnym, co oznacza, że jest niezależne od czynności prawnej, która stanowiła podstawę dla wystawienia weksla. Jeżeli więc okaże się, że umowa o świadczenie usług z jakiś przyczyn jest nieważna, nie oznacza to jeszcze, że nieważne musi być również zobowiązanie wekslowe. Weksel in blanco wystawiany jest, gdy strony zawierając pomiędzy sobą umowę, pragną zabezpieczyć ewentualne roszczenia mogące