Projekt ,,Autostrada kwalifikacji”

Projekt ,,Autostrada kwalifikacji” realizowany przez „NETRIX GROUP” Spółka z o . o. w partnerstwie z Instytut Rozwoju i Innowacji  EURO-KONSULT  Sp. z o. o.  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10.Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Poddziałanie 10.2 Programy typu outplacement.

Cel projektu:

Wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy w okresie 01.09.2018-30.11.2019r. grupy 60 osób z terenu woj. lubelskiego (w tym 6K i 54M), zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu – poprzez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów i usług aktywizacji zawodowo-edukacyjnej.

Grupa docelowa:

Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa lubelskiego (w przypadku osób fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Grupę docelową w projekcie stanowią (60 osób w tym 6K i 54M) osoby zwolnione lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Co najmniej 40% uczestników projektu będą stanowiły osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie).

Realizowane wsparcie w ramach projektu:

 1. Doradztwo zawodowe wraz z IPD

Projekt zakłada objęcie wszystkich 60 Uczestników Projektu (UP) identyfikacją ich potrzeb i możliwość w formie Indywidualnych Planów Działania (IPD), zgodnie ze standardem określonym w ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.). Wsparcie obejmie wszystkich UP – będą to indywidualne spotkania z Doradcą zawodowym (6h zegarowych/osoba), które zaowocują wypracowaniem IPD Uczestnika (1 IPD/osobę).

 

 1. Wsparcie szkoleniowe:

Kurs na prawo jazdy kat. C + Kwalifikacja wstępna przyśpieszona + ADR + cysterny,

Kierowca samochodu ciężarowego (Kat C)(190h) 2gr x 15osób

Prawo jazdy kat. C: 20 godz. teorii + 30 godzin praktyki

-KWP dla kat. C: 130 godz. teorii + 10 godz. praktyki

-ADR: 40 godz. teorii

Kurs na prawo jazdy kat.D + Kwalifikacja wstępna przyśpieszona

– prawo jazdy kat. D: 20 godz. teorii + 60 godz. praktyki

– KWP dla kat. D: 130 godz. teorii + 10 godz. Praktyki

Szkolenia kończą się egzaminem w WORD

W ramach szkoleń zawodowych uczestnikom zostaną zapewnione materiały szkoleniowe, wyżywienie i zwrot kosztów dojazdu oraz stypendia szkoleniowe.

 

 1. Staże zawodowe – 3 miesięczne staże zawodowe przewidziane dla grupy 32 uczestników projektu lub 4 miesięczne dla 24 uczestników.
 2. Pośrednictwo pracy – przewidziane dla 100% uczestników projektu.

 

Uczestnikom szkoleń oferujemy:

 1. Stypendium szkoleniowe
 2. Zwrot kosztów dojazdu
 3. Wyżywienie na zajęciach szkoleniowych
 4. Pomoce dydaktyczne
 5. Badania lekarskie
 6. Ubezpieczenie NNW podczas szkoleń
 7. Koszt egzaminu w WORD
 8. Stypendium stażowe dla 32 uczestników projektu

Wartość projektu: 989 219,10 zł
Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 840 836,23 zł

Wszelkie informacje dostępne pod numerem tel.: 81 534 73 37

Oraz w biurze projektu :

Biuro Lidera projektu:

,,Netrix Group” Sp. z o.o.

Związkowa 26

20-148 Lublin

Email:jacek.kadziela@netrix.com.pl

Biuro Partnera projektu:

Instytut Rozwoju i Innowacji
Euro-Konsult Sp. z o.o.

Narutowicza 57/8
20-016 Lublin

Email:autostrada@euro-konsult.pl

Załączniki:

UMOWA Z UCZESTNIKIEM PROJEKTU
Zwrot kosztow dojazdu samochodem prywatnym
Regulamin Autostrada kwalifikacji
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Zwrot kosztow dojazdu komunikacja publiczna